Pозмір шрифта: Кольорова схема: Зображення: Міжбуквенний інтервал:
A A A
дрібний / середній / великий
Звичайна версія
Громадська рада

1.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради (надалі — Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом.

1.2. Метою діяльності Громадської ради є забезпечення права громадян брати участь у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчих органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Чернівецької міської ради та виконавчого комітету, а також даним Положенням.

Зміни та доповнення до Положення про громадську раду ухвалюються на засіданні Громадської ради двома третинами голосів присутніх на засіданні членів ради й погоджуються виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

1.4. Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

1.5. Члени Громадської ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

1.7. Місцезнаходження Громадської ради: м. Чернівці, площа Центральна,1

2. ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію м. Чернівців.

2.2. Завданнями Громадської ради є:

2.2.1. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права брати участь у місцевому самоврядуванні.

2.2.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.

2.2.3. Сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час підготовки та прийняття рішень.

2.3 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.3.1. Подає органам міської ради пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів.

2.3.2. Вносить органам місцевого самоврядування  пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності й прозорості їх роботи, а також покращення діяльності  комунальних підприємств міста.

2.3.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

2.3.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням органами міської ради пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

2.3.5. Здійснює громадський контроль ходу виконання міських цільових та комплексних програм розвитку міста, а також якості надання послуг населенню комунальними підприємствами.

2.3.6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет або в інший прийнятний спосіб.

2.3.7. Отримує, узагальнює та подає органам місцевого самоврядування інформацію про ініціативи і пропозиції інститутів громадянського суспільства, підприємств, організацій, окремих громадян щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

2.3.8. Організовує власні, а також сприяє у проведені   інших публічних заходів для обговорення актуальних питань місцевого самоврядування й розвитку м. Чернівці.

2.3.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3.10. Здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству. (пункт 2.3.10 додано на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

2.4. Громадська рада має право:

2.4.1. Утворювати постійні (президія, комітети) і тимчасові (комісії, експерті групи тощо) робочі органи.

2.4.2. Залучати до роботи ради працівників органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та інших організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

2.4.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом, інші заходи, покликані привернути увагу органів та посадових осіб місцевого самоврядування до проблем територіальної громади.

2.4.4. Отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради.

2.4.5. Брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, цільових і комплексних програм, перспективних планів та концепцій розвитку міста Чернівці, у встановлений спосіб вносити пропозиції щодо їх форми і змісту.

2.4.6. Отримувати від органів міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, які заплановані до розгляду на засіданнях Громадської ради або таких, що потребують проведення попередніх консультацій з громадськістю.

2.4.7. Звертатися до органів і посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування м. Чернівців із інформаційними запитами, зверненнями, скаргами, пропозиціями та отримувати на них відповідь. (пункт 2.4.7 змінено на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

2.4.8. Делегувати представників для участі із правом дорадчого голосу у засіданнях міської ради та її виконавчого комітету із позицією Громадської ради щодо питань, які розглядаються, в порядку визначеному регламентами міської ради та виконавчого комітету.

2.4.9. Ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розбудову місцевого самоврядування у м. Чернівці, реалізацію та захист прав, свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства, збереження історико-культурної спадщини, популяризацію міста.

2.5. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

3. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства) на території м. Чернівців не менш як за один рік до проведення установчих зборів Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України,  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування. (абзац 2й пункту 3.1 додано на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

3.2. Кількісний склад Громадської ради визначається на установчих зборах, але не може перевищувати 35 осіб. (пункт 3.2 змінено на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

3.3. Персональний склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування із числа кандидатів, внесених інститутами громадянського суспільства у порядку, визначеному цим Положенням.

Інститути громадянського суспільства мають право подати до участі у виборах членів Громадської ради не більше однієї кандидатури.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

3.4. Для формування першого складу Громадської ради виконавчий комітет Чернівецької міської ради оголошує в засобах масової інформації (офіційному веб-порталі міської ради та газеті «Чернівці») про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів.

Для формування другого і наступних складів Громадської ради ініціативна група створюється самою Громадською радою не пізніше, ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень своїх повноважень.

У випадку, якщо Громадська рада не створила ініціативну групу у визначений термін, її створює виконавчий комітет Чернівецької міської ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, визнані громадські лідери, а також представники Чернівецької міської ради.

Для проведення засідань ініціативна група обирає з поміж своїх членів голову та секретаря. Рішення ініціативної групи приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів.

Не пізніше, ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Чернівецька міська рада в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-порталі та в інший прийнятний спосіб власне або підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце проведення установчих зборів, форму і порядок подання заяв для участі в установчих зборах, а також відомості про склад ініціативної групи, прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону її голови.

3.5. Для участі в установчих зборах на ім’я голови ініціативної групи подається заява встановленої форми, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

3.5.1. До заяви додаються:

а) письмове рішення керівного органу інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про внесення кандидатури  для участі в установчих зборах та виборах членів Громадської ради, посвідчене печаткою (у разі наявності) із зазначенням у ньому відомостей про поштову та електронну адреси організації; (підпункт а) пункту 3.5.1 змінено на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

б) біографічна довідка кандидата із обов’язковим зазначенням його контактних телефонів та електронної адреси; (підпункт б) пункту 3.5.1 змінено на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

в) копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства на території м. Чернівців;

г) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за останній рік.

3.6. За 15 робочих днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі розгляду отриманих заяв та інших, зазначених у підпункті 3.5.1 цього Положення, документів, ініціативна група не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення установчих зборів складає та оприлюднює на офіційному веб-порталі міської ради, газеті «Чернівці» та в інший прийнятний спосіб список учасників установчих зборів та місце і час їх проведення.

3.7. Установчі збори відкриває голова ініціативної групи та вносить пропозицію щодо обрання з числа учасників установчих зборів головуючого, секретаря, мандатної та лічильної комісій.

Перед початком розгляду питань порядку денного, а саме визначення кількісного та обрання персонального складу Громадської ради, учасники установчих зборів заслуховують звіт голови  ініціативної групи з підготовки установчих зборів.

Персональний склад Громадської ради обирається відкритим або таємним рейтинговим голосуванням за рішенням учасників установчих зборів.

Протокол установчих зборів з відомостями про склад Громадської ради оприлюднюється на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради, в газеті «Чернівці» та в інший прийнятний спосіб.

3.8. Обраний на установчих зборах персональний склад Громадської ради затверджується виконавчим комітетом міської ради.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1. Члени Громадської ради мають право:

4.1.1. Брати участь у засіданнях Громадської ради з правом голосу з усіх питань порядку денного, а також у роботі  її постійних та тимчасових робочих органів.

4.1.2. Вносити пропозиції щодо порядку денного, щодо суті питань, які виносяться на обговорення Громадської ради, а також щодо організації роботи самої ради та її постійних і тимчасових робочих органів.

4.1.3. Отримувати для ознайомлення проекти рішень, інші документи Громадської ради з питань, що виносяться на обговорення.

4.1.4. Безперешкодно входити до приміщень міської ради, інших органів місцевого самоврядування у м. Чернівці, комунальних підприємств, установ та організацій, бути прийнятими їх посадовими особами.

4.1.5. Запитувати та одержувати документи та проекти документів міської ради та її органів (крім тих, що містять державну таємницю).

4.1.6. У порядку, визначеному відповідними регламентами, відвідувати засідання міської ради, виконавчого комітету, а також колегіальні засідання (наради, координаційні ради, колегії тощо) виконавчих органів міської ради, інших органів місцевого самоврядування у м. Чернівцях.

4.1.7. У разі незгоди із прийнятим Громадською радою рішенням або у випадку неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради чи її робочого органу викласти письмово свою думку із відповідного питання, яка обов’язково долучається до протоколу засідання.

4.2. Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

Члени Громадської ради зобов’язані вчасно повідомляти робочі органи Громадської ради про:

– зміни особистих контактних даних (електронної та поштової адрес, телефонів);

– про неможливість брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів. (пункту 4.21 додано на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради чи її робочих органів з об’єктивних причин член Громадської ради має право за погодженням із головою Громадської ради та на підставі належно оформленого і завіреного керівником відповідного інституту громадянського суспільства або нотаріусом письмового доручення делегувати замість себе будь-яку іншу особу за винятком іншого члена ради.

Делеговані у такий спосіб особи винятково представляють позицію відсутнього члена ради з відповідного питання, враховуються при визначенні кворуму, однак не беруть участі голосуванні.

4.4. Члени Громадської ради не мають права виступати від імені ради або її робочих органів, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.5. Члени Громадської ради мають посвідчення встановленого зразка.

4.6. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

4.6.1. Систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях або засіданнях її робочих органів без поважних причин (більше ніж три рази).

4.6.2. Свідомого вчинення дій, які підривають авторитет Громадської ради в очах громадськості міста.

4.6.3. Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.

4.6.4. Подання членом Громадської ради відповідної заяви.

4.6.5. Надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді.

4.6.6. Скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого було обрано до складу Громадської ради.

4.6.7. Обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

4.6.8. Набрання законної сили обвинувального вироку (у кримінальній справі) щодо члена Громадської ради.

4.6.9. Смерті члена Громадської ради. ( пункти 4.6.5-4.6.9 додано на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

4.7. У разі припинення членства у Громадській раді місце особи, що вибула, займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради на підставі протоколу відповідного засідання Громадської ради й оприлюднюються на офіційному веб-порталі міської ради та в інший прийнятний спосіб. (пункт 4.7 змінено на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

4.8. Якщо в період, що перевищує 6 місяців до закінчення повноважень Громадської ради, черга кандидатів для набуття членства у ній вичерпана, а фактичний склад Громадської ради становить менше двох третин від того, який був визначений на установчих зборах, Громадська рада приймає рішення про проведення довиборів.

Порядок проведення довиборів до складу Громадської ради визначається цим Положенням. (пункт 4.8 змінено на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

4.9. У разі прийняття Громадською радою рішення про проведення довиборів, останні відбуваються з дотриманням наступних вимог:

4.9.1. Не пізніше ніж у тижневий термін після прийняття Громадською радою рішення про проведення довиборів на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет, в газеті «Чернівці», а також, по можливості, в інших засобах масової інформації оприлюднюється оголошення про довибори, перелік документів, які мають подати інститути громадянського суспільства для участі у довиборах, місце та строки їх подання.

4.9.2. Термін подання документів для участі у довиборах становить 30 днів від дати оприлюднення оголошення про довибори.

4.9.3. Вичерпний перелік документів, необхідний для отримання права участі у довиборах до Громадської ради, визначається пункту 3.5 цього Положення.

4.9.4. Організація проведення довиборів покладається на Президію Громадської ради.

4.9.5. Голосування щодо включення до складу Громадської ради нових членів відбувається на найближчому після закінчення строку подання документів черговому засідання Громадської ради в порядку, визначеному частиною 3 пункту 3.7 цього Положення. (пункт 4.9 додано на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу органу державної виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

5.2. Голова Громадської ради:

5.2.1. Організовує діяльність Громадської ради.

5.2.2. Скликає, організовує підготовку та головує на засіданнях Громадської ради.

5.2.3. Вносить пропозиції щодо кандидатур заступника (заступників) та секретаря Громадської ради, а також щодо створення постійних робочих органів ради, їх структури і завдань.

5.2.4. Підписує документи від імені Громадської ради.

5.2.5. Представляє Громадську раду у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, засобами масової інформації.

5.2.6. Має право бути присутнім з правом дорадчого голосу на засіданнях міської ради, виконавчого комітету, а також колегіальних засіданнях (нарадах, координаційних радах, колегіях тощо) виконавчих органів міської ради, інших органів місцевого самоврядування у м. Чернівці.

5.2.7. Контролює виконання членами Громадської ради рішень президії Громадської ради.

5.3. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки з поважних причин його повноваження за письмовим дорученням виконує один із заступників чи інший  уповноважений ним член Громадської ради.

5.4. Голова Громадської ради має заступника (заступників), який (які) обирається (обираються) з числа членів ради шляхом відкритого рейтингового голосування.

5.5. Заступник (заступники) голови Громадської ради:

5.5.1. Забезпечує (-ють) організацію підготовки питань, які виносяться на розгляд Громадської ради.

5.5.2. Бере (-уть) участь у роботі президії, координують діяльність комітетів, а також тимчасових робочих органів (комісій, ініціативних та експертних груп тощо) Громадської ради.

5.6. Секретар Громадської ради обирається з числа її членів й є відповідальним за належне:

5.6.1. Ведення і вчасне оформлення протоколів засідань Громадської ради.

5.6.2. Зберігання документації Громадської ради.

5.6.3. Вчасне оприлюднення рішень та інших документів ради в порядку та спосіб, визначений цим Положенням.

5.7. Повноваження голови Громадської ради, його заступника (заступників), секретаря Громадської ради можуть бути припинені:

5.7.1.  У випадку припинення членства у Громадській раді.

5.7.2. За рішенням Громадської ради на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні ради.

5.7.3. За рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов’язаних з неможливістю виконувати свої обов’язки (притягнення до кримінальної відповідальності, висловлення недовіри тощо).

Питання про висловлення недовіри та дочасне переобрання голови Громадської ради, його заступника (заступників), секретаря може бути винесено на розгляд Ради за ініціативою президії або третини членів Ради. Питання про висловлення недовіри та переобрання Голови Громадської ради, його заступника (заступників) чи секретаря вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Громадської ради, присутніх на засіданні.

5.8. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться згідно з встановленим графіком, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися з ініціативи її голови або на вмотивовану вимогу не менше 1/3 фактичного складу її членів.

В разі, якщо голова Громадської ради відмовляється на вмотивовану вимогу не менше однієї третини фактичного складу її членів скликати позачергове засідання, таке засідання скликає й головує на ньому один із членів президії.

Про час і місце скликання позачергового засідання та його порядок денний члени Громадської ради, а також виконавчий орган міської ради, що відповідає за зв’язки із громадськістю, мають бути поінформовані не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.

Повідомлення про проведення чергових і позачергових засідань Громадської ради, засідань її робочих органів та інше надсилаються членам Громадської ради електронною поштою. (абзац 5 пункту 5.8 змінено на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

5.9. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник міської ради, інших органів місцевого самоврядування.

На запрошення голови Громадської ради у її засіданнях з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи.

5.10. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради оформляються у формі  протоколів, які скріплюються підписами голови Громадської ради та секретаря.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер, але є обов’язковими для розгляду органами місцевого самоврядування.

Рішення органів місцевого самоврядування, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі інтернет, газеті «Чернівці» та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5.11. Громадська рада інформує міську раду та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі інтернет та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу тощо.

5.12. Постійним робочим органом Громадської ради є президія, до складу якої входять за посадами: голова Громадської ради, його заступник (заступники), секретар Громадської ради та голови постійних робочих комітетів Громадської ради.

Президія Громадської ради:

– координує роботу постійних робочих комітетів;

– організовує підготовку питань, які виносяться на розгляд Громадської ради.

– організовує проведення довиборів до складу Громадської ради. (пункт 5.12 змінено на підставі Рішення виконавчого комітету міської ради №580/22 від 27.10.2015)

Президія здійснює свою діяльність згідно з Регламентом, який затверджується на засіданні Громадської ради.

5.13. З метою виконання своїх завдань Громадська рада створює постійні робочі комітети.

Комітети формуються за пропозицією голови Громадської ради із числа членів Громадської ради у кількості не менше 3 осіб. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше двох постійних робочих комітетів.

Комітет очолює голова, який обирається з числа його членів на першому засіданні комітету.

Рішення комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів, оформляються протоколом, який підписують  голова та секретар.

Основною формою роботи комітету є засідання. Засідання комітету вважається правомочним за умови присутності не менше половини членів комісії.

Комітети взаємодіють з відповідними органами міської ради.

Голова комітету організовує роботу комітету, відповідає за результати його діяльності, входить до складу президії Громадської ради.

5.14. Вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням Громадської ради приміщеннями для проведення її засідань, роботи її постійних та тимчасових робочих органів, а також засобами зв’язку, канцелярськими та іншими витратними матеріалами, здійснюється виконавчим комітетом Чернівецької міської ради.

Дата Назва
1
28.12.16
№ 830/25 Про затвердження персонального складу Громадської ради при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради
2
16.03.17
План роботи Громадської ради
3
23.11.17
Протокол 3 Громадської ради
4
16.03.17
Протокол 2 Громадської ради
5
17.01.17
Протокол 1 Громадської ради
6
22.06.15
Положення про Громадську раду
Дата Назва
Запит на отримання публічної інформації
Статус:*
Прізвище, ім’я та по батькові:*
Загальний опис інформації, що запитується: *
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: *
Введіть реквізити для відповіді: *
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕЕТИЧНУ ПОВЕДІНКУ, ДИСКРИМІНАЦІЮ АБО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін: *
оберіть файл для завантаження
завантажуйте файл максимум до 3 МБ та з розширенням файлу .doc, .docx, .xls, .pdf